ایکس تموس المنت

جداول قیمت گذاری با دکمه سفارشی

پایه
پایه
هزار تومان ۱۹۹ بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۳
۵.۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پریمیوم
اضافی
هزار تومان ۲۶۰ بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵.۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پرفورمنس
فول
هزار تومان ۳۶۰ بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۳
۵.۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
ایکس تموس المنت

جداول قیمت گذاری سبک جایگزین

پایه
هزار تومان ۱۹۹ بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵.۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پریمیوم
بالا
هزار تومان ۲۶۰ بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵.۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پرفورمنس
بهترین
هزار تومان ۳۶۰ بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵.۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
ایکس تموس المنت

جداول قیمت گذاری با افزودن دکمه سبد خرید

پایه
جدید
هزار تومان ۱۹۹ بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵.۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پریمیوم
پایه
هزار تومان ۲۶۰ بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵.۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پرفورمنس
اضافی
هزار تومان ۳۶۰ بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵.۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
فوق العاده پرفورمنس
فول
هزار تومان ۳۶۰ بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵.۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
ایکس تموس المنت

جداول قیمت گذاری با تصویر پس زمینه

آرشیو ساخت
هزار تومان ۱۰۰۰ هر ماه
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵.۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
ساختن پردازنده
هزار تومان ۱۸۰۰ هر ماه
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵.۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پریمیوم بویلدر
هزار تومان ۲۵۰۰ هر ماه
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵.۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پرو بویلدر
هزار تومان ۴۰۰۰ هر ماه
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵.۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل